Apple/iPhone

Wedding

Muslim

Political Science

[รัฐศาสตร์] สหรัฐอเมริกาเลือกตั้งประธานาธิบดีกันอย่างไร

0
ช่วงนี้กำลังมีข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าเขาเลือกตั้งกันยังงัย เพราะฟังจากในข่าวแล้วดูซับซ้อนหลายขั้นตอนจัง (ซับซ้อนหลายขั้นตอนจริงๆ) งั้นมาเริ่มทำความเข้าใจระบอบการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกากันครับ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบมีประธานาธิบดี เป็นประมุขของรัฐ (Head of state)...

Review

LATEST POSTS

MOST POPULAR

RECOMMEND