หน้าแรก มุสลิม

มุสลิม

เกี่ยวกับมุสลิม เนื่องจากผมเป็นมุสลิม ที่จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ไปตลอดชีวิตครับ

สิทธิ หน้าที่ของสามี – ภรรยาในอิสลาม

0
สิทธิของสามี - ภรรยาได้รับร่วมกัน สามี - ภรรยามีสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ครองในครอบครัว ศาสนาได้อนุมัติให้ชาย หญิงทั้งคู่ได้เป็นสามี - ภรรยาได้ถูกต้อง สามารถใช้อำนาจปกครอง ดูแล ควบคุมบุตรหลานของตนที่อายุยังไม่ครบ 18 ปี หากฝ่ายสามีหรือภรรยาละทิ้งหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน อีกฝ่ายสามารถร้องเรียนความเป็นธรรมจากผู้มีอำนาจได้ ทรัพย์สินที่ได้สร้างร่วมกันมาหลังจากแต่งงานนั้น ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิได้รับเท่าเทียมกัน (สินสมรส) หากฝ่ายให้มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับ ตามหลักการศาสนาทุกประการก็สามารถฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ สิทธิของสามี สามี คือ ผู้นำครอบครัว ต้องได้รับความเคารพ เกียรติและศักดิ์ศรีจากภรรยาตามความเหมาะสม สิทธิของภรรยา ภรรยา คือ แม่บ้าน ต้องได้รับปัจจัยยังชีพภายในครอบครัวทุกอย่าง ตามความสามารถของสามี ต้องได้รับความคุ้มครองความอบอุ่นจากสามี หน้าที่ของสามีต่อภรรยา ให้ความสุขทางเพศต่อภรรยาของตนได้ คบค้าสมาคมต่อภรรยาและครอบครัวของนางโดยดี ให้ที่อยู่อาศัยและปัจจัยเลี้ยงชีพอื่นๆ ตามสมควร ต้องจ่ายเงินสินสอด (มะฮัร) ให้หมด อบรมสั่งสอนให้ความรู้ โดยเฉพาะเรื่องศาสนา ต้องให้ความเป็นธรรม กรณีที่มีภรรยามากกว่า 1 คน ไม่ทำในสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภรรยา ให้ความรัก ความอบอุ่น ใจเย็น สุขุมและอ่อนโยน อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ ไม่เปิดเผยความลับหรือปมด้อยของภรรยาให้ผู้อื่นรู้ ต้องให้เกียรติและยกย่องภรรยาเสมอ ไม่กล่าวหาใส่ร้ายภรรยา ไม่ปลอยหรือละเลยให้ภรรยาว้าเหว่หรือโดดเดี่ยว หน้าที่ของภรรยาต่อสามี ภักดี ยินยอมให้สามีร่วมเพศ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเวลาที่สามีไม่อยู่ คบค้าสมาคมโดยดี ยอมรับคำกล่าวตักเตือนของสามี...

จุดประสงค์/เป้าหมายการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

0
จุดประสงค์/เป้าหมายการแต่งงานในอิสลาม เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านรอซูลมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้ใดขัดขืนฝ่าฝืนนั้นถือว่ากระทำความผิด และกำลังแหวกออกจากแนวทางของรอซูล การแต่งงาน (สมรส) นั้นเป็นพื้นฐานและส่วนหนึ่งจากสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์และเป็นแนวทางของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ท่านศาสดาทรงห้ามจากคุณลักษณะเป็นโสด ไม่ยอมแต่งงาน เพราะการแต่งงานนั้นจะทำให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้น สามารถยับยั้งอารมณ์ใฝ่ต่ำและนำไปสู่ความรักความเมตตาระหว่างสามี - ภรรยา แพร่พันธุกรรม (สืบทอดตระกูล) ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า จงแต่งงานกับผู้หญิงที่ท่านรักและให้บุตร เพราะฉันจะได้โอ้อวดเรื่องจำนวนประชากรต่อประชาชาติอื่นในวันปรโลก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ต่อครอบครัว การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสามี - ภรรยาเพื่อเพิ่มความรักความใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นมากขึ้น เพราะครอบครัวที่มีความผูกพันด้วยความรักระหว่างกันนั้นคือ ครอบครัวที่เข้มแข็งและมั่นคง เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของครอบครัวนั้น เริ่มต้นที่สามี - ภรรยา ซึ่งบุคคลทั้งสองคือผู้สร้างครอบครัวและความผูกพันต่อไป เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การทำงาน เริ่มต้นที่งานชิ้นเล็กที่มั่นคงตลอดไป การแต่งงาน คือรูปแบบการปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรม การแต่งงานในมุมมองด้านสังคมตามทัศนะอิสลาม การแต่งงานคือ วิถีการที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายสู่สังคมอันมีเกียรติและประกันความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อชนชาติในสังคมและสามารถแพร่ขยายสมาชิกในสังคมให้มากขึ้น...

บทบัญญัติการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

2
บทบัญญัติการแต่งงาน การแต่งงาน (นิกะห์) หมายถึง การใช้ชีวิตคู่ระหว่างสองเพศ หรืออีกนิยามหนึ่งเรียกว่า การร่วมเพศ สำหรับในทางบทบัญญัตินั้นหมายถึง การทำสัญญาผูกมมัดระหว่างสองเพศเพื่ออนุญาตให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยมีคำสัญญาที่ถูกกำหนดหรือมีความหมายที่เข้าใจ อิสลามส่งเสริมให้แต่งงาน จากอัลกุรอาน ซูเราะฮ์อันนูร อายะฮ์ที่ 32 ความว่า "จงแต่งงานกับผู้ที่เป็นโสดในหมู่พวกเจ้า และกับคนดีจากปวงบ่าวผู้ชายและปวงบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้า หากพวกเขายากจนอัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นด้วยความโปรดปรานของพระองค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางและรอบรู้" ดังนั้นนักวิชาการได้แบ่งข้อบัญญัติว่าด้วยการนิกะห์ ออกเป็น 5 ประเภท ส่งเสริม (สุนัต) สำหรับผู้ที่มีความสามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูและปฏิบัติภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของสามี (ซอฮิร บาติน) มีความประสงค์เพื่อทำตามแบบอย่างของท่านศาสดา ฮะโรส (อนุญาต) หากบุคคลนั้นมีความพร้อมการสร้างครอบครัวและปรนเปรออารมณ์ตามที่ศาสนาอนุมัติ ทั้งนี้เขามีความสามารถยับยั้งการทำความชั่ว เช่น ละเมิดประเวณี เป็นต้น ไม่ควร (มักโรห์) สำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถจ่ายค่าเลี้ยงดู และไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของสามีหรือไม่สามารถจ่ายมะฮัรได้ จำเป็น...

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

0
การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน บรรดาชายที่เข้าสู่ชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก สังคม จริยธรรม อายุ ควรมีทรัพย์สินหรือหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตามความเหมาะสม มีความรู้ด้านศาสนาและด้านการประกอบอาชีพตามสมควร มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่มา : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) หน้า 20

ดุอาอ์ คำอวยพรแก่คู่บ่าวสาว งานมงคลสมรส (วาลีมะฮ์)

1
ดุอาอ์ คำอวยพร بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير Baraka Allahu Lakuma wa Baraka alikuma Wa jamaah baina kuma fee khair “May Allah bless you both and bless on you and may gather you in...

คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์)

0
คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล   ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์)  
ห้องละหมาด ศูนย์สิริกิติ์

ห้องละหมาด ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4
สำหรับพี่น้องที่มางานหนังสือ, งาน Commart, งาน Mobile Expo หรืองานอื่นๆ ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯสามารถเดินเที่ยวงานได้อย่างสบายใจ เพราะถึงเวลาก็สามารถแวะมาละหมาดได้ที่ห้องละหมาด ชั้นใต้ดิน (จะมีป้ายบอกทางอยู่ครับ หรือถามพนักงานดูครับ) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center)
Hijrah

ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชใหม่ 1436

0
ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชใหม่ 1436 วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ. 1436 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์              ...
I'm Muslim

“ศรัทธา อุดมการณ์ ทำงานเพื่ออัลลอฮ์”

0
"ศรัทธา อุดมการณ์ ทำงานเพื่ออัลลอฮ์"