เริ่มแล้วสมัครสอบปลัดอำเภอปี 2559 รับครั้งแรก 100 อัตรา!

วันที่หลายๆ คนรอคอยก็ได้มาถึงกันอีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากที่มีข่าวลือการเปิดรับสมัครมาสักระยะหนึ่งแล้ว วันนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)

การเปิดรับสมัครปลัดอำเภอรอบนี้ถือว่าเร็วมากทีเดียว เนื่องจากครั้งล่าสุดเพิ่งสอบไปเมื่อปีที่แล้ว 2558 ผ่านมาครบ 1 ปีพอดีก็เปิดรับสมัครรอบใหม่กันอีกแล้ว แสดงว่าความต้องการปลัดอำเภอมีเยอะมากจริง รอบนี้เปิดรับสมัครปลัดอำเภอมีจำนวนอัตราว่างบรรจุครั้งแรกถึง 100 อัตรา (มีครั้งแรก แสดงว่าอาจจะมีครั้งต่อๆ ไปตามมา) โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th 

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง  รับครั้งแรก 100 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติงาน พัฒนาระบบงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผล และปฏิบัติงานด้านการปกครองเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชน มีความมั่นคงปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคม
(2) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรมการปกครองและกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะปลัดอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของสังคม
(3) ปฏิบัติงานช่วยเหลือ สนับสนุนงานตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด มาปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมาย และอำนวยการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นผู้แทนนายอำเภอตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
(1) ให้บริการเกี่ยวกับภารกิจของกรมการปกครอง เช่น ด้านทะเบียนและบัตร การอำนวยความเป็นธรรม แก่ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
(2) ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐตามสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม
(3) เผยแพร่ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง และส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง และรวดเร็ว

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ) (1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง (180 คะแนน)

(1.1) ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

(1.2) ความรู้เกี่ยวกับการสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

(1.3) ความรู้เกี่ยวกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • โครงสร้าง
 • อำนาจหน้าที่และภารกิจ

(1.4) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการ

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารจัดการ

(1.5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ

(1.6) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

 • กฎหมายทั่วไป
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(1.7) ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่

 • กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน

(1.8) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน

 • ทะเบียนราษฎร
 • งานบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานทะเบียนทั่วไป

(1.9) ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน การพนัน สถานบริการ และงานอื่น ๆ

 • งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
 • งานการพนัน
 • งานควบคุมการเรี่ยไร
 • งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า
 • งานโรงรับจำนำ
 • งานโรงแรม
 • งานสถานบริการ และงานอื่น ๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ

(1.10) ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

 • การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
 • การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
 • การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

(1.11) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

 • การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 • การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง
 • งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ (1) การสัมภาษณ์รายบุคคล
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจาก

 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • ประสบการณ์
 • ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 • การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 • ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

และพิจารณาความสามารถในด้านทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ความสามารถในการสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้สอบแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะพูดในที่สาธารณะ โดยใช้เวลาในการพูด คนละประมาณ 5 นาที

(2) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยผู้สอบแข่งขันจะต้องเป็น ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

 • ดันพื้น นอนยกตัว
 • วิ่งระยะทาง 2,000 เมตร
เงื่อนไข ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร
Website สมัครสอบ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here