หน้าแรก รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับรัฐและประชาชน (พลเมือง) การเมือง การปกครอง การบริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 19 มี.ค. 2558

0
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 30 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน...

เก็บตก…งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

0
เก็บตก...งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center) รอบนี้จัดมาเบาๆ แค่ 5 เล่มเอง เขาชื่อตู่ ปฏิวัติ 2.0 (Revolution 2.0) ประชาธิปไตย (Democracy) โลกาภิวัฒน์ (Globalization) jQuery Mobile