องค์ประกอบของการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

องค์ประกอบของการแต่งงาน

 1. ชาย ว่าที่สามี
 2. หญิง ว่าที่ภรรยา
 3. วาลี (ผู้ปกครองของหญิง)
 4. คำกล่าว ทำสัญญา อิญาบ จากวาลีหรือผู้แทน คำกะบูล จากฝ่ายชาย หรือผู้แทน
 5. พยานที่เป็นเพศชาย 2 คน

เงื่อนไขของชายว่าที่สามี

 • ไม่เป็นมุฮ์เร็ม หรือญาติกับฝ่ายหญิง
 • ต้องเป็นมุสลิม
 • ต้องกำหนดบุคคล
 • ไม่ครองเอียะรอมฮัจย์หรืออุมเราะฮ์
 • มีภรรยายังไม่ครบ 4 คน
 • พิจารณาเลือกด้วยตนเอง
 • ต้องเป็นชายแท้ 100 เปอร์เซ็นต์

เงื่อนไขของหญิงว่าที่ภรรยา

 • ต้องเป็นมุสลิม
 • ต้องกำหนดบุคคล
 • ต้องเป็นแท้ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ไม่เป็นมุฮ์เร็มหรือญาติของฝ่ายชาย
 • ไม่เป็นภรรยาของผู้อื่น
 • ไม่อยู่ในอิดดะห์ของชายอื่น
 • ไม่ครองเอียะรอมฮัจย์หรืออุมเราะฮ์

เงื่อนไขวาลีของหญิง

 • เป็นมุสลิม
 • มีสติปัญญา
 • ครบอายุ (15 ปีบริบูรณ์)
 • ต้องเป็นชาย 100 เปอร์เซ็นต์
 • มีความเป็นธรรม (ไม่ทำอบายมุข)
 • พิจารณาเลือกด้วยตนเอง
 • ไม่เป็นคนโง่หรือเสียสติ

เงื่อนไขของพยาน

 • เป็นมุสลิม
 • มีสติปัญญา
 • ครบอายุ (15 ปีบริบูรณ์)
 • ได้ยินเสียงและเข้าใจภาษาชัดเจน
 • มองเห็น
 • พูดได้
 • ไม่ทำความชั่ว ทั้งบาปใหญ่หรือบาปเล็ก
 • ไม่เป็นวาลี (ผู้ปกครองของหญิง)

เงื่อนไขของคำกล่าว (ทำสัญญา)

 • ต้องเป็นคำพูด เช่น แต่งงาน นิกะห์ หรือความหมาย
 • คำกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขหรือพันทะใดๆ ต่อการทำสัญญา
 • ต้องไม่กำหนดเวลา (ระยะเวลาการเป็นสามี – ภรรยา)
 • คำรับต้องตอบรับว่า “ฉันรับ” หรือคำที่มีความหมายดังกล่าว
 • คำกล่าว อิญาบ – กะบูลนั้นต้องระบุชื่อ หรือคำที่ใช้แทนชื่อของหญิงให้ชัดเจน
 • คำกล่าวจะต้องไม่เว้นช่องว่างระหว่างอิญาบและกะบูล
 • ทั้งผู้กล่าวและผู้รับนั้นต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดจนเสร็จพิธี
 • อย่าให้คำพูดอื่นมาแทรกแซงระหว่างคำกล่าวอิญาบและกะบูล
 • คำกล่าวต้องมีเสียงชัดถ้อยชัดคำ
 • ตัวอย่าง คำอิญาบ “ฉันนิกะห์ นาง/น.ส……………… ให้กับท่าน………………”
 • ตัวอย่าง คำกะบูล “ฉันรับนิกะห์ นาง/น.ส…………… ให้กับฉัน………………..”

ที่มา : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) หน้า 9 – 12

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here