แนวข้อสอบปลัดเภอปี 2559

ปลัดอำเภอเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีอยู่เยอะมาก การสอบปลัดอำเภอจึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถหลากหลายในการวัดผล ข้อมูลจากเว็บไซต์ กพ. ได้ระบุถึงความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ) และทักษะ/สมรรถนะ ไว้ดังนี้

>> ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ) 

(1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง (180 คะแนน)

(1.1) ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

(1.2) ความรู้เกี่ยวกับการสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

(1.3) ความรู้เกี่ยวกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • โครงสร้าง
 • อำนาจหน้าที่และภารกิจ

(1.4) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการ

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารจัดการ

(1.5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ

(1.6) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

 • กฎหมายทั่วไป
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(1.7) ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่

 • กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน

(1.8) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน

 • ทะเบียนราษฎร
 • งานบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานทะเบียนทั่วไป

(1.9) ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน การพนัน สถานบริการ และงานอื่น ๆ

 • งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
 • งานการพนัน
 • งานควบคุมการเรี่ยไร
 • งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า
 • งานโรงรับจำนำ
 • งานโรงแรม
 • งานสถานบริการ และงานอื่น ๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ

(1.10) ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

 • การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
 • การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
 • การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

(1.11) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

 • การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 • การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง
 • งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

>> ทักษะ/สมรรถนะ

(1) การสัมภาษณ์รายบุคคล
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจาก

 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • ประสบการณ์
 • ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 • การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 • ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

และพิจารณาความสามารถในด้านทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ความสามารถในการสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้สอบแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะพูดในที่สาธารณะ โดยใช้เวลาในการพูด คนละประมาณ 5 นาที

(2) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยผู้สอบแข่งขันจะต้องเป็น ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนดได้ ประกอบด้วย

 • ดันพื้น นอนยกตัว
 • วิ่งระยะทาง 2,000 เมตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here