ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2558 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558

สอบ ก.พ. ภาค ก.
สอบ ก.พ. ภาค ก.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ.  จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระดับ ปวช หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 .ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง

3.  ระดับปริญญาตรี
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที  ก.พ. รับรอง

4. ระดับปริญญาโท
– ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที  ก.พ. รับรอง

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

รหัสศูนย์สอบ ศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ
ทั้งหมด
01 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 150,000
02 ฉะเชิงเทรา 20,000
03 ราชบุรี 30,000
04 ชลบุรี 30,000
05 เชียงใหม่ 50,000
06 พิษณุโลก 50,000
07 อุดรธานี 50,000
08 อุบลราชธานี 40,000
09 นครราชสีมา 40,000
10 สุราษฎร์ธานี 40,000
11 สงขลา 50,000
รวม 550,000

หมายเหตุ : จำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here