ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชใหม่ 1436

Hijrah
Hijrah

ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชใหม่ 1436
วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ. 1436
ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1436
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1436

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here