กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 19 มี.ค. 2558

ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  • พื้นที่ทั่วไป
    • ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 30 อัตรา
    • ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 90 อัตรา
  • พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 15 อัตรา

วันที่รับสมัคร

การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2558″ โดยผู้มีคุณสมบัติครบ และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง

 

กรมการปกครอง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านการปกครองเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และ การทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคม ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองและกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะปลัดอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของกรมการปกครอง รวมทั้งการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

– กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

– กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

– กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

– ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

– ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ

– ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ

1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง (100 คะแนน) 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

2.2 การปกครองท้องที่ ได้แก่

– กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

– กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน

2.3 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

– งานทะเบียนราษฎร

– งานบัตรประจำตัวประชาชน

– งานทะเบียนทั่วไป

– งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน

– งานการพนัน

– งานควบคุมการเรี่ยไร

– งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ

– งานโรงแรม งานสถานบริการ

– งานอื่น ๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ

2.4 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญา ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท

– การสอบสวนคดีอาญา

– การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท

2.5 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

3. ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการพูด อ่าน และเขียน (20 คะแนน)

4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (30 คะแนน)

– การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์

– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– การบริหารจัดการ

 

ที่มา :

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here